Thông báo

thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua sắm thiết bị máy văn phòng cho Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

- Địa chỉ: Tổ 15, Phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

- Điện thoại/Fax: 02193.860.689;  Fax: 02193.866.637.

2. Tên dự  án: Mua sắm thường xuyên.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số: 238/QĐ-HQHG ngày 11/6/2018 của Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

4. Chủ đầu tư: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

5. Tổng mức đầu tư: 126.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm hai mươi sáu triệu đồng).

 

B. Nội dung của Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

 

SốTT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(1.000 đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu: Mua sắm thiết bị máy văn phòng cho Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

126.000

NSNN

Chào hàng cạnh tranh rút gọn, lựa chọn nhà thầu trong nước

Một giai đoạn, một túi hồ sơ

 

Tháng 6/2018

Trọn gói

03 ngày

 

Tags:

Thông báo khác: