Thông báo

thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua sắm vật tư văn phòng cho Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

- Địa chỉ: Tổ 15, Phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

- Điện thoại/Fax: 02193.860.689;  Fax: 02193.866.637.

2. Tên dự  án: Mua sắm thường xuyên.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số: 231/QĐ-HQHG ngày 07/6/2018 của Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

4. Chủ đầu tư: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

5. Tổng mức đầu tư: 196.970.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm chín mươi sáu triệu chín trăm bảy mươi nghìn đồng).

 

B. Nội dung của Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

 

SốTT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(1.000 đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu: Mua sắm vật tư văn phòng cho Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

196.970

NSNN

Chào hàng cạnh tranh rút gọn qua mạng, lựa chọn nhà thầu trong nước

Một giai đoạn, một túi hồ sơ

- Thông báo mời chào hàng: Ngày 08/6/2018.

- Phát hành Bản YCBG: 14h 00 phút ngày 08/6/2018.

- Địa điểm phát hành Bản YCBG: Trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- Đóng thầu: 16h 00 phút ngày 15/6/2018

- Mở thầu: 16h 30 phút ngày 15/6/2018.

Trọn gói

07 ngày

 

Tags:

Thông báo khác: