Thông báo

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 2: Tư vấn giám sát kỹ thuật thi công xây dựng Công trình: Trụ sở Đội kiểm soát Hải quan, Hạng mục: Cải tạo nhà làm việc, nhà công vụ

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang;

- Địa chỉ: Tổ 15, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang;

- Điện thoại: 02193 860689;

- Fax: 02193 866637;

2. Tên dự án: Công trình: Trụ sở Đội kiểm soát Hải quan, Hạng mục: Cải tạo nhà làm việc, nhà công vụ.

3. Chủ đầu tư: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

 

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(Đồng)

Giá trúng thầu

(Đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 2: Tư vấn giám sát kỹ thuật thi công xây dựng Công trình: Trụ sở Đội kiểm soát Hải quan, Hạng mục: Cải tạo nhà làm việc, nhà công vụ

Chỉ định thầu

12.704.068 đồng

12.704.068 đồng

Công ty Cổ phần giao thông xây dựng 556

Quyết định số  208/QĐ-HQHG ngày      29/05/2018 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Hợp đồng trọn gói

60 ngày

 

Tags:

Thông báo khác: