Thông báo

Thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Gói thầu: Dán kính cửa phòng làm việc Trụ sở Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

- Địa chỉ: Tổ 15, Phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

- Điện thoại/Fax:02193.860689, Fax02193.866637.

2. Tên dự án: Mua sắm thường xuyên

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số: 555/QĐ-HQHG ngày 21/12/2017 của Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

4. Chủ đầu tư: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

5. Tổng mức đầu tư:  25.928.000 đồng.

(Bằng chữ: Hai mươi lăm triệu chín trăm hai mươi tám nghìn đồng)

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

SốTT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu: Dán kính cửa phòng làm việc Trụ sở Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

25.928.000

NSNN

Chỉ định thầu rút gọn, trong nước

 

Tháng 12/2017

Trọn gói

02 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

 

Tags:

Thông báo khác: