Thông báo

Kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu Mua bảo hiểm xe ô tô năm 2018 cho Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

A. Thông tin chung

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng ký thông báo: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

- Địa chỉ: Tổ 15, Phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

- Điện thoại/Fax: 02193.860.689, Fax: 02193.866.637.

2. Bên mời thầu: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

B. Nội dung của Kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu)

Giá gói thầu ( đồng)

Giá trúng thầu (đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt KQ lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

11

Mua bảo hiểm xe ô tô năm 2018 cho Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

Chỉ thầu rút gọn trong nước

 

199.852.408

 

199.852.408

Công ty Bảo Việt Hà Giang

QĐ số:  557                             /QĐ-HQHG ngày                 22/12/2017

Trọn gói

 

01 năm

 

Tags:

Thông báo khác: