Thông báo

kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Mua bảo hiểm xe ô tô năm 2018 cho Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng ký thông báo: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

- Địa chỉ: Tổ 15, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

- Điện thoại/Fax: 02193.860.689, Fax: 02193.866.637.

2. Tên dự án: Mua sắm thường xuyên       

3. Quyết định phê duyệt Kế hoạch đấu thầu số:       /QĐ-HQHG ngày  21/12/2017 của Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

4. Bên mời thầu: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

5. Tổng mức đầu tư: 199.852.408 đồng (Bằng chữ: Một trăm chín mươi chín triệu tám trăm năm mươi hai nghìn bốn trăm linh tám đồng).

B. Nội dung của Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu            ( đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Mua bảo hiểm xe ô tô năm 2018 cho Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

199.852.408

NSNN

Chỉ thầu rút gọn trong nước

 

Tháng 12/2017

Trọn gói

01 năm

 

Tags:

Thông báo khác: