Thông báo

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Gói thầu: Sửa chữa điện, nước nhà làm việc và nhà công vụ Trụ sở Đội Kiểm soát Hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

- Địa chỉ: Tổ 15, Phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

- Điện thoại/Fax:02193.860689, Fax02193.866637.

2. Tên dự án: Sửa chữa thường xuyên.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số: 545/QĐ-HQHG ngày 20/12/2017 của Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

4. Chủ đầu tư: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

5. Tổng mức đầu tư: 41.961.000 đồng.

(Bằng chữ: Bốn mươi mốt triệu chín trăm sáu mươi mốt nghìn đồng)

B. Nội dung của Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

SốTT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(1.000 đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu: Sửa chữa điện, nước nhà làm việc và nhà công vụ Trụ sở Đội Kiểm soát Hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

41.961

NSNN

Chỉ định thầu rút gọn, trong nước

 

Tháng 12/2017

Trọn gói

03 kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

 

Tags:

Thông báo khác: