Thông báo

thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Gói thầu: mua sắm văn phòng phẩm năm 2018 của Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

- Địa chỉ: Tổ 15, Phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

          - Điện thoại: 02193.860689, Fax 02193.866637

          2. Tên dự án: Dự toán mua sắm thường xuyên

          B. Nội dung chính về Kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (1.000 đồng

Giá trúng thầu (1.000 đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu: mua sắm văn phòng phẩm năm 2018 của Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

Chào hành cạnh tranh, lựa chọn nhà thầu trong nước

671.182

671.182

Hộ kinh doanh Nguyễn Mạnh Hà

Quyết định số 544/QĐ-HQHG ngày             20/12/2017 của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

Hợp đồng

trọn gói

Kể từ ngày 01/01/2018 đến 31/12/2018

 

Tags:

Thông báo khác: