Tin hoạt động Tin tức

16 đối tượng phải kê khai tải sản, thu nhập hàng năm

Ngày 30/10/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 130/2020/NĐ-CP về việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Cụ thể, Điều 10 Nghị định 130/2020 có quy định người có nghĩa vụ kê khai hàng năm theo điểm b khoản 3 Điều 36 của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 gồm có:

(1) Chấp hành viên;

(2) Điều tra viên;

(3) Kế toán viên;

(4) Kiểm lâm viên;

(5) Kiểm sát viên;

(6) Kiểm soát viên ngân hàng;

(7) Kiểm soát viên thị trường;

(8) Kiểm toán viên;

(9) Kiểm tra viên của Đảng;

(10) Kiểm tra viên hải quan;

(11) Kiểm tra viên thuế;

(12) Thanh tra viên;

(13) Thẩm phán;

(14) Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

(15) Người giữ chức vụ từ Giám đốc sở và tương đương trở lên;

(16) Những người giữ chức vụ lãnh đạo quản lý từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên công tác trong một số ngành lĩnh vực được nêu tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 130.

Người có chức quyền che dấu tài sản, thu nhập có thể bị buộc thôi việc

Cụ thể, người có nghĩa vụ kê khai mà tẩu tán, che dấu tài sản, thu nhập, cản trở hoạt động kiểm soát tài sản, thu nhập, không nộp bản kê khai sau 02 lần được đôn đốc bằng văn bản thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý bằng một trong các hình thức cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, bãi nhiệm, buộc thôi việc, giáng cấp bậc quân hàm, giáng cấp bậc hàm.

Bên cạnh đó, người đứng đầu Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập, Tổ trưởng và thành viên Tổ xác minh tài sản, thu nhập có hành vi vi phạm trong việc tiếp nhận bản kê khai, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về kiểm soát tài sản, thu nhập, tiến hành xác minh, kết luận xác minh, công khai kết quả xác minh thì tùy theo tính chất, mức độ mà bị xử lý kỷ luật bằng một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức.

Chính phủ cũng quy định, Bản kê khai của người có nghĩa vụ kê khai thuộc sở, ngành cấp tỉnh, phòng, ban cấp huyện được niêm yết tại trụ sở cơ quan hoặc công khai tại cuộc họp bao gồm toàn thể cán bộ, công chức, viên chức… Bản kê khai phải được công khai chậm nhất là 05 ngày kể từ ngày cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng người có nghĩa vụ kê khai bàn giao bản kê khai cho Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập. Thời gian niêm yết bản kê khai là 15 ngày. Vị trí niêm yết phải bảo đảm an toàn, thuận tiện cho việc đọc các bản kê khai.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 20/12/2020./.

Tags:

Tin khác: