Tin hoạt động Sự kiện

Quy định mới về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Ngày 30/8/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 60/2019/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2015/TT-BTC quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2019 và có những điều đáng lưu ý như sau:

1. Bổ sung một số khái niệm:

Thông tư 39/2015/TT-BTC có một số khái niệm chưa được rõ ràng. Cụ thể tại Điều 6 Thông tư 39 đang quy định trị giá giao dịch là giá thực tế mà người mua đã thực thanh toán hay sẽ phải thanh toán cho người bán; giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán trực tiếp hoặc gián tiếp cho hàng hóa NK, tuy nhiên chưa có khái niệm “đã thanh toán”, “sẽ phải thanh toán”, “thanh toán trực tiếp”, “thanh toán gián tiếp” để xác định thời điểm và các chứng từ cần phải xuất trình khi kiểm tra trị giá. Bên cạnh đó, tại Điều 9 Thông tư 39 có quy định về việc khi sử dụng phương pháp trị giá giao dịch hàng hóa NK giống hệt, tương tự thì cơ quan Hải quan phải điều chỉnh về “cấp độ thương mại”, tuy nhiên chưa có định nghĩa về “cấp độ thương mại”, dẫn đến khó khăn trong việc lựa chọn lô hàng có cùng cấp độ thương mại.

Vì vậy, tại Thông tư 60/2019/TT-BTC bổ sung tại Điều 2 thêm định nghĩa về khái niệm: “đã thanh toán”, “sẽ phải thanh toán”, “thanh toán trực tiếp”, “thanh toán gián tiếp”, “cấp độ thương mại” để tạo sự minh bạch, thống nhất trong cách hiểu và cách thực hiện.

2. Quy định rõ quyền và nghĩa vụ của cơ quan Hải quan

Theo quy định tại Khoản 2, 3 Điều 3 Thông tư 39/2015/TT-BTC quy định về trách nhiệm của cơ quan Hải quan trong việc kiểm tra, xác định trị giá, song chưa quy định rõ trách nhiệm của cơ quan Hải quan trong việc yêu cầu người khai hải quan xuất trình các chứng từ, tài liệu liên quan đến xác định trị giá hải quan.

Vì vậy, tại Thông tư 60/2019/TT-BTC bổ sung tại Điều 3:  “2. Khi kiểm tra việc khai báo và xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của người khai hải quan, cơ quan hải quan có quyền yêu cầu người khai hải quan nộp, xuất trình các chứng từ, tài liệu có liên quan đến phương pháp xác định trị giá hải quan theo quy định tại Thông tư quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Thông tư này để chứng minh tính chính xác, tính trung thực của trị giá hải quan do người khai hải quan tự kê khai, tự xác định.”

3. Về nguyên tắc và phương pháp xác định trị giá hải quan:

Thông tư 60/2019/TT-BTC tập trung vào 2 nội dung quan trọng là: cách thức áp dụng các phương pháp xác định trị giá hải quan của hàng hóa xuất khẩu và phương pháp xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa NK trong các tình huống đặc thù (hàng hóa chuyển đổi mục đích sử dụng).

Thông tư bổ sung Điều 4 “Nguyên tắc và phương pháp xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu” như sau: Về nguyên tắc: Trị giá hải quan là giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất không bao gồm phí bảo hiểm quốc tế (I), phí vận tải quốc tế (F), được xác định bằng cách áp dụng tuần tự các phương pháp quy định dưới đây và dừng ngay tại phương pháp xác định được trị giá hải quan.Việc xác định trị giá hải quan phải căn cứ vào chứng từ, tài liệu, số liệu khách quan, định lượng được.

Phương pháp xác định giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất, Thông tư nêu rõ: Giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất là giá bán ghi trên hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc hóa đơn thương mại và các khoản chi phí liên quan đến hàng hóa xuất khẩu tính đến cửa khẩu xuất phù hợp với các chứng từ có liên quan nếu các khoản chi phí này chưa bao gồm trong giá bán của hàng hóa.

Về phương pháp xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa NK, thông tư 60/2019/TT-BTC bổ sung Điều 5:  “a) Trị giá hải quan của hàng hóa nhập khẩu là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên được xác định bằng cách áp dụng tuần tự các phương pháp từ điểm a đến điểm e khoản 2 Điều này và dừng lại ở phương pháp xác định được trị giá hải quan;” Với nhóm vấn đề về phương pháp xác định trị giá hải quan giải quyết triệt để vướng mắc trong thực tế như: Việc kiểm tra ảnh hưởng của mối quan hệ đặc biết đối với giá cả giao dịch mua bán hàng hóa nhập khẩu, việc xác định và kê khai trị giá hải quan của máy móc thiết bị có sử dụng phần mềm điều khiển nhập khẩu, việc kê khai, xuất trình chứng từ, tài liệu để xác định trị giá hải quan của khoản điều chỉnh cộng là tiền trả cho quyền sử dụng quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến hàng nhập khẩu, việc xác định trị giá đối với một số trường hợp hàng hóa nhập khẩu đặc thù như hàng miễn thuế thay đổi mục đích sử dụng để tiêu hủy, để bán, để sử dụng vào mục đích khác,hàng chuyển phát nhanh...

4. Nhóm cơ sở dữ liệu trị giá:

Thông tư 60/2019/TT-BTC đã quy định rõ nguồn thông tin hình thành cơ sở dữ liệu trị giá hải quan tại khoản 2 điều 21: “a) Nguồn thông tin từ hồ sơ hải quan: Là các thông tin có sẵn trên hệ thống điện tử hoặc trên hồ sơ hải quan (đối với trường hợp khai trên tờ khai hải quan giấy) do người khai hải quan khai báo hoặc do cơ quan Hải quan thực hiện trong quá trình làm thủ tục hải quan và sau khi hàng hóa đã thông quan;

b) Nguồn thông tin từ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu rủi ro về trị giá, Danh sách doanh nghiệp có rủi ro về trị giá hải quan theo quy định tại Thông tư này;

c) Nguồn thông tin về tình hình chấp hành pháp luật của doanh nghiệp: Các thông tin liên quan đến tình hình chấp hành chính sách pháp luật của doanh nghiệp trong khai báo và xác định trị giá hải quan, số lần vi phạm và mức độ vi phạm do cơ quan Hải quan tổng hợp, phân tích trên hệ thống quản lý rủi ro;

d) Nguồn thông tin khác: Là các nguồn thông tin do cơ quan Hải quan thu thập hoặc do các cơ quan có liên quan khác cung cấp đã được kiểm chứng mức độ tin cậy.”

Ngoài ra thông tư cũng sửa đổi, bổ sung cụ thể về thẩm quyền xây dựng, bổ sung, sửa đổi; nguyên tắc sử dụng Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu rủi ro về trị giá và mức giá tham chiếu, Danh sách doanh nghiệp có rủi ro về trị giá hải quan; Tiêu chí xây dựng, bổ sung, sửa đổi mặt hàng trong Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu rủi ro về trị giá, Danh sách doanh nghiệp có rủi ro về trị giá hải quan...

Tags:

Tin khác: