Tin hoạt động Tin tức

Đánh giá chi phí tuân thủ TTHC trong lĩnh vực hải quan năm 2019

 

Thưc hiện nội dung công văn số 4788/TCHQ-VP ngày 25/7/2019 của Tổng cục Hải quan về việc đánh giá chi phí tuân thủ TTHC trong lĩnh vực hải quan năm 2019, Cục Hải quan tỉnh Hà Giang đã phổ biến, quán triệt nội dung công văn số 4788/TCHQ-VP ngày 25/7/2019 và quyết định số 228/QĐ-TCHQ ngày 30/01/2019 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Kế hoạch phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp và các bên liên quan năm 2019 tới toàn thể cán bộ công chức trong đơn vị.

Trên cơ sở yêu cầu tại điểm 3, điểm 4 công văn số 4788/TCHQ-VP, các đơn vị gồm: Văn phòng Cục và các Chi cục Hải quan thuộc Cục Hải quan tỉnh Hà Giang đã triển khai thực hiện theo các nội dung như: Thông tin về nội dung cuộc khảo sát, đánh giá và Phiếu đánh giá để doanh nghiệp biết và tham gia tại bộ phận một cửa, địa điểm làm thủ tục hải quan. Phân công đầu mối, cán bộ giữ liên lạc với các doanh nghiệp được mời tham gia đánh giá, hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình tham gia, đánh giá đối với các thủ tục hải quan được doanh nghiệp thực hiện tại đơn vị từ ngày 01/01/2019 đến 31/7/2019. Cập nhật các doanh nghiệp đến làm thủ tục tại đơn vị tính từ ngày 01/01/2019 đến 31/7/2019 theo các tiêu chí mã số thuế, tên doanh nghiệp, địa chỉ, điện thoại và email (nếu có) gắn với thông tin tên thủ tục và cấp thực hiện thủ tục...

            Phiếu đánh giá gửi đến các doanh nghiệp chứa đựng thông tin được lựa chọn kèm theo danh sách thủ tục đã thực hiện tại đơn vị từ ngày 01/01/2019 đến 31/7/2019. Sau khi các doanh nghiệp tham gia đánh giá, các đơn vị sẽ tiến hành tổng hợp kết quả đánh giá đối với từng thủ tục hành chính đã được thực hiện cũng nhưng tổng hợp các danh sách thủ tục hải quan và doanh nghiệp đến làm thủ tục tại đơn vị. Qua cuộc khảo sát sẽ đánh giá được chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan để tiếp tục thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ đối với doanh nghiệp cũng như đánh giá được chất lượng phục vụ của cơ quan Hải quan tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan Hà Giang.                 

Tags:

Tin khác: