Tin hoạt động Tin tức

Khối Thi đua Kế hoạch - Tài chính tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018

Chiều ngày 30.11.2018, Cục Hải quan tỉnh Hà Giang đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng của Khối Thi đua Kế hoạch - Tài chính năm 2018. Đồng chí Hoàng Cừ, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh - Trưởng Khối Thi đua Kế hoạch - Tài chính năm 2018 chủ trì Hội nghị, tham dự Hội nghị còn có các đồng chí đại diện lãnh đạo và công chức tham mưu công tác thi đua khen thưởng của các sở, ngành trong Khối.

 

Description: D:\NGUYEN LUU\TRANG THONG TIN DIEN TU\TIN BAI\TIN BAI\tháng 11\30-11\DSC_0254..jpg

Đồng chí Hoàng Cừ, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh  - Trưởng Khối Thi đua Kế hoạch - Tài chính năm 2018 chủ trì Hội nghị

 

Trong năm 2018, mặc dù chịu tác động của yếu tố không thuận lợi như điều kiện khí hậu khắc nghiệt, thiên tai, dịch bệnh tiếp tục có nhiều diễn biến bất thường, tốc độ phục hồi kinh tế chậm, đã gây khó khăn cho việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của các đơn vị, ảnh hưởng đến việc thực hiện các phong trào thi đua của các thành viên trong Khối. Tuy nhiên, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao có hiệu quả của lãnh đạo Tỉnh, lãnh đạo các Bộ, Ngành chủ quản, Khối giao ước thi đua Kế hoạch - Tài chính năm 2018 đã khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu thi đua, đạt thành tích xuất sắc, nổi trội, vượt mức các nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch được giao. Kết quả (tính từ ngày 01/01 đến ngày 31/10/2018): 4 ngành thực hiện nhiệm vụ mang tính chất định lượng đã thực hiện đạt và vượt mức chỉ tiêu kế hoạch được giao như: Cục Hải quan: Tổng thu nộp ngân sách nhà nước đạt 236,429 tỷ đồng, đạt 90,9% so với chỉ tiêu được Bộ Tài chính giao (260 tỷ đồng), đạt 87,5% so với chỉ tiêu phấn đấu Tổng cục Hải quan giao (270 tỷ đồng). Ước thực hiện đến 31/12/2018 đạt 260 tỷ đồng = 100% chỉ tiêu được giao. Cục Thuế tỉnh: Tổng thu nộp NSNN là 1.296 tỷ đồng, đạt 74,2% dự toán pháp lệnh, đạt 71,2% dự toán tỉnh, tăng 9,7% so cùng kỳ. Ước thực hiện cả năm 2018 đạt 1.800 tỷ đồng. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Giang: Tổng nguồn vốn hoạt động của các TCTD trên địa bàn đạt 20.504 tỷ đồng; ước đến 31/12/2018 đạt 20.850 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn huy động tại địa phương là 10.195 tỷ đồng, chiếm 50%/tổng nguồn vốn; ước đến 31/12/2018 đạt 10.770 tỷ đồng; so với 31/12/2017 tăng 1.233 tỷ đồng, tỷ lệ tăng là 13%. Đạt kế hoạch tăng trưởng năm 2018 (Kế hoạch tăng 13%-15%). Tổng đầu tư tín dụng cho nền kinh tế là 19.821 tỷ đồng; ước đến 31/12/2018 đạt 20.310 tỷ đồng; so với 31/12/2017 tăng  2.953 tỷ đồng, tỷ lệ tăng là 17%. Đạt kế hoạch tăng trưởng năm 2018 (Kế hoạch tăng 16%-18%). Tỷ lệ nợ xấu là 0,75%/tổng đầu tư tín dụng (luôn duy trì thấp hơn 3%). Kho bạc Nhà nước tỉnh Hà Giang: Tổng thu NSNN ước thực hiện cả năm là 11.9945 tỷ đồng đạt 100% KH; trong đó thu NSNN trên địa bàn ước thực hiện là 2.102 tỷ đồng đạt 100% kế hoạch. Tổng chi NSTW ước thực hiện năm 2018 đạt 877,69 tỷ đồng. Tổng chi NS địa phương ước thực hiện năm 2018 đạt 11.570 tỷ đồng. Hai ngành thực hiện nhiệm vụ mang tính chất định tính đã hoàn thành xuất sắc nhiêm vụ được giao như: Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu giúp UBND tỉnh xây dựng quy hoạch phát triển kinh - tế xã hội trên địa bàn tỉnh theo đúng các nội dung hướng dẫn và tiến độ quy trình của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định. Đăng ký thành lập mới 188 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký 1.308.664 tỷ đồng; Hoàn thành thẩm định cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho 08 dự án với tổng số vốn đăng ký đầu tư gần 240 tỷ đồng; Thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 45 hồ sơ dự án (gồm các dự án ODA); thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 13 dự án... Cấp mới 27 dự án, tổng vốn đầu tư 1.495,3 tỷ đồng; Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 15 dự án; Thực hiện thu hồi 02 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư... Sở Tài chính: Đã tham mưu cho UBND tỉnh làm tốt công tác quản lý điều hành ngân sách; quản lý đầu tư; tài chính doanh nghiệp; quản lý giá và tài sản công; tài chính hành chính sự nghiệp; hoạt động dịch vụ tài chính; công tác thanh kiểm tra, giải quyết đơn thư... Tổng thu NSNN trên địa bàn ước thực hiện cả năm 2018 là 2.108 tỷ đồng = 97,7% dự toán tỉnh giao, tăng 9,5% so với thực hiện năm 2017. Thực hiện dự toán chi NSĐP cụ thể: Chi đầu tư phát triển đạt 2.206 tỷ đồng/3.843 tỷ đồng = 57,4% kế hoạch; Chi thường xuyên: đạt 6.453 tỷ đồng = 73% dự toán; Chi dự phòng ngân sách: 174,71 tỷ đồng = 100%. Thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 15 gói thầu của các cơ quan, đơn vị, qua thẩm định đã điều chỉnh giảm giá trị các gói thầu là 1,021 tỷ đồng. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra trên các lĩnh vực và giải quyết đơn thư, khiếu nại. Số tiền phát hiện qua thanh tra trên 30,2 tỷ đồng...

Các ngành đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hiện nghiêm túc các quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính, các biện pháp chống phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực trong nội bộ của từng ngành nên không có cán bộ vi phạm pháp luật, không có đơn thư khiếu nại tố cáo liên quan đến CBCC, VC và người lao động.

Các phong trào thi đua như: Phong trào thi đua học tập không ngừng nâng cao năng lực, trình độ, cải tiến lề lối tác phong làm việc, thực hiện nếp sống văn hoá, văn minh công sở; Phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng; Phong trào văn nghệ, thể dục thể thao, rèn luyện sức khoẻ xây dựng cơ quan văn hoá, sáng, xanh, sạch, đẹp; Phong trào phụ trách giúp đỡ xã đặc biệt khó khăn do Tỉnh phát động được thực hiện có hiệu quả. Tổ chức đảng, đoàn thể đạt trong sạch vững mạnh toàn diện hoạt động tích cực, hiệu quả.

Hội nghị cũng đã bình xét suy tôn, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang tặng Cờ Thi đua đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua của Khối cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Giang và tặng Bằng khen đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong phong trào thi đua của Khối cho Sở Tài chính tỉnh./.

Tags:

Tin khác: