Tin hoạt động Tin tức

Cục Hải quan tỉnh Hà Giang tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII

Thực hiện Kế hoạch số 147-KH/ĐU ngày 03/8/2017 của Đảng ủy Cục Hải quan về Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Ngày 08/8/2017, Cục Hải quan tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 khóa XII cho các đồng chí là đảng viên, công chức, người lao động tại các đơn vị thuộc khối Văn phòng Cục. Đồng chí Nguyễn Minh Thành - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng trực tiếp quá triệt và truyền đạt nội dung của 03 Nghị quyết, gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 “Về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 03/6/2017 “Về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 03/6/2017 “Về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”.

 

Đồng chí Nguyễn Minh Thành – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng triển khai nội dung Nghị quyết tại khối Văn phòng Cục

 

Trên cơ sở nội dung các Nghị quyết Trung ương 5, các đại biểu đã tiếp thu, thảo luận những vấn đề cơ bản của từng Nghị quyết, qua đó giúp cho mỗi đồng chí đảng viên, công chức, người lao động nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế tư nhân; về thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; về cơ cấu lại, đổi mới nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước. Cùng ngày, tại Chi Cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, đồng chí Hoàng Cừ - Ủy viên BCH Đảng bộ Cục, Phó Cục trưởng cũng đã quán triệt 03 Nghị quyết trên đến toàn thể đảng viên, công chức, người lao động của Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy và Đội kiểm soát Hải quan. Cũng theo Kế hoạch, đồng chí Bí thư chi bộ các Chi cục Hải quan Phó Bảng, Săm Pun, Xín Mần, Tuyên Quang sẽ tự tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII cho các đồng chí đảng viên, công chức, người lao động trong đơn vị và báo cáo kết quả lên Đảng ủy Cục. Sau khi được tiếp thu các Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII, mỗi đồng chí đảng viên, công chức, người lao động tại các đơn vị sẽ viết bài thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức của cá nhân về thực trạng ( thành tựu, hạn chế và nguyên nhân), những điểm mới, thời cơ thách thức, mục tiêu giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 để từ đó vận dụng sáng tạo vào thực tế công tác, góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.                             

Tags:

Tin khác: