Tin hoạt động Sự kiện

Cục Hải quan tỉnh Hà Giang với công tác cải cách hành chính

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục HQCK quốc tế Thanh Thủy

 

Trong thời gian qua, công tác cải cách hành chính (CCHC), hiện đại hóa hải quan của Cục Hải quan tỉnh Hà Giang đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy quá trình đổi mới và phát triển kinh tế; cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, củng cố và duy trì ổn định an ninh, chính trị; phòng chống tham nhũng, tiêu cực trên địa tỉnh…

Xác định vai trò, ý nghĩa quan trọng của công tác CCHC, hiện đại hóa hải quan là một bước đột phá quyết định đến kết quả hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị, Đảng ủy, Lãnh đạo Cục Hải quan đã tập trung chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ và Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020; các kế hoạch cải cách hành chính của Ngành, của tỉnh giai đoạn II (2016-2020) theo Quyết định số 2499/QĐ-TCHQ ngày 26/8/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về phê duyệt Kế hoạch cải cách, phát triển hiện đại hóa hải quan giai đoạn 2016-2020, Quyết định số 2052/QĐ-UBND ngày 20/10/2015 của UBND tỉnh Hà Giang về Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hà Giang giai đoạn 2016-2020; Chỉ thị số 405/CT-UBND ngày 17/3/2016 của UBND tỉnh Hà Giang về nâng cao chất lượng thực thi công vụ trong các cơ quan, đơn vị… Trong đó tập trung vào 06 nội dung chính gồm: Cải cách thể chế hành chính; Cải cách thủ tục hành chính (TTHC); Cải cách tổ chức bộ máy hành chính; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; Cải cách tài chính công; Hiện đại hóa hành chính.

Kết quả cho thấy, công tác CCHC của Cục Hải quan Hà Giang trong thời gian qua đã đạt được những kết quả và tạo được sự chuyển biến rõ rệt trên các mặt như:

- Nhận thức của cán bộ, công chức về công tác CCHC được nâng lên, qua đó thái độ và tinh thần phục vụ người dân và doanh nghiệp từng bước được nâng cao. Với tinh thần coi “doanh nghiệp và khách xuất nhập cảnh là đối tác hợp tác” đồng hành hỗ trợ, cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn đã tạo niềm tin cho doanh nghiệp, mức độ hài lòng của người khai hải quan đối với Cục Hải quan ngày càng tăng lên.

- Duy trì công tác tuyên truyền qua trang thông tin điện tử (website) của Cục, hỗ trợ cung cấp thông tin cho người khai hải quan, giải quyết công việc theo cơ chế một cửa và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 vào công tác quản lý. Xây dựng và triển khai Kế hoạch số 102/HQHG-NV ngày 21/01/2016  về việc phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ công chức hải quan; tuyên truyền cung cấp thông tin cho người khai hải quan, người nộp thuế của Cục Hải quan tỉnh Hà Giang trong năm 2016, nhằm mục đích tuyên truyền giáo dục nâng cao trách nhiệm và hiểu biết pháp luật cho CBCC trong toàn Cục, đồng thời cung cấp kịp thời và đầy đủ thông tin cho người khai hải quan và người nộp thuế.

- Thực hiện nghiêm túc việc niêm yết công khai thủ tục hành chính, thuộc phạm vi chức năng QLNN của Bộ Tài chính tại Quyết định số 808/QĐ-BTC ngày 24/4/2013 và Quyết định số 1842/QĐ-BTC ngày 30/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, theo hướng dẫn tại Điều 10 quy chế kiểm soát TTHC lĩnh vực hải quan (ban hành kèm theo Quyết định số 1944/QĐ-TCHQ ngày 30/6/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan) tại trụ sở Cục, trụ sở các Chi cục Hải quan và nơi làm thủ tục hải quan, để người khai hải quan và người nộp thuế biết thực hiện và giám sát việc thực hiện đối với cơ quan hải quan.

- Thực hiện triệt để công tác cải cách thủ tục hành chính tại các đơn vị trong việc giải quyết thủ tục đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu của tỉnh; Cam kết và thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính tại cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy theo quy định của ngành, của tỉnh; Tham mưu, đề xuất với Tỉnh bố trí đủ lực lượng, phương tiện kỹ thuật để giải quyết các nhiệm vụ theo chuyên ngành quản lý ngay tại cửa khẩu nhằm đảm bảo thông quan hàng hóa, phương tiện nhanh chóng theo tiêu chí “Một điểm dừng, một lần kiểm tra” đảm bảo giải quyết thủ tục hải quan nhanh chóng, chính xác, rút ngắn tối đa thời gian thông quan hàng hóa XNK, qua đó giảm bớt các chi phí đi lại, thời gian, công sức của doanh nghiệp trong hoạt động XNK.

- Triển khai và vận hành có hiệu quả Hệ thống thông quan tự động (VNACCS/VCIS). Hiện tại đã có 100% các doanh nghiệp và tư thương có hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tham gia khai báo trên Hệ thống VNACCS. Hệ thống VNACCS/VCIS được thực hiện thông suốt, đảm bảo đúng quy định, các lỗi thuộc hệ thống đều được xử lý kịp thời, nhanh chóng, đồng thời hệ thống còn hỗ trợ tra cứu giấy phép của các Bộ, Ngành trên cổng thông tin một cửa quốc gia, tạo sự thuận lợi cho quá trình thực hiện thủ tục XNK hàng hóa. Qua đó, thực hiện nghiêm túc cam kết rút ngắn thời gian làm thủ tục thông quan cho hàng hóa xuất, nhập khẩu, hành lý và phương tiện vận tải xuất nhập cảnh của Cục Hải quan tỉnh Hà Giang đối với tổ chức cá nhân tham gia hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn, đối với hàng hóa xuất khẩu tối đa dưới 9 ngày (So với quy định của Tổng cục Hải quan 10 ngày; UBND tỉnh dưới 9 ngày); đối với hàng hóa nhâp khẩu: dưới 10 ngày (So với quy định của Tổng cục Hải quan 12 ngày, UBND tỉnh dưới 11 ngày).

- Cục cũng đã từng bước hiện đại hóa công tác quản lý thuế, đảm bảo công tác quản lý thuế thực hiện minh bạch, công bằng góp phần tạo thuận lợi cho các hoạt động thương mại, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thu nộp ngân sách nhà nước giao, có biện pháp quản lý và giải quyết các khoản nợ khó đòi, không để phát sinh nợ thuế. Hiện đại hoá công tác theo dõi, quản lý nộp thuế đã phân loại được các loại nợ giúp cho công tác theo dõi nợ thuế và đưa ra biện pháp đôn đốc, thu đòi nợ thuế được hiệu quả hơn. Từ bước đột phá thông qua triển khai hệ thống VNACCS/VCIS đã thúc đẩy ứng dụng CNTT trong khâu thu nộp thuế với việc thực hiện thanh toán điện tử qua ngân hàng theo Thông tư số 126/2014/TT-BTC ngày 28/8/2014 quy định một số thủ tục về kê khai, thu nộp thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản thu khác đối với hàng hóa XNK. Thực hiện phối hợp thu, thanh toán trên địa bàn tỉnh Hà Giang, đến nay đã có 03 ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh kết nối trực tuyển (online) với kho bạc nhà nước (gồm: Ngân hàng Nông nghiệp, Ngân hàng Công thương, Ngân hàng Đầu tư) và các ngân hàng khác thông qua Ngân hàng Nhà nước để kết nối nộp thuế vào ngân sách nhà nước, giảm thiểu tình trạng cưỡng thuế không chính xác, giảm thời gian thông quan của doanh nghiệp.

- Triển khai áp dụng quản lý rủi ro trong tất cả các khâu nghiệp vụ hải quan, công tác quản lý rủi ro đã có những thay đổi lớn, trong đó tập trung xây dựng, phân tích, đánh giá hồ sơ rủi ro và hồ sơ doanh nghiệp nhằm tăng cường kiểm soát hoạt động xuất nhập khẩu và theo dõi quá trình chấp hành pháp luật của doanh nghiệp. Qua việc xây dựng, phân tích đánh giá hồ sơ rủi ro Cục Hải quan Hà Giang luôn đảm bảo tỷ lệ kiểm tra thực tế hàng hóa duy trì ở mức trung bình là 2%, đảm bảo thực hiện đúng tiêu chí cam kết của Ngành Hải quan trong việc giảm tỷ lệ kiểm tra thực tế hàng hóa (toàn ngành Hải quan phấn đấu đến 2020 đạt dưới 7%).

- Tổ chức hội nghị đối thoại Hải quan - Doanh nghiệp định kỳ (2lần/năm) tại Chi cục HQCK quốc tế Thanh Thủy và Chi cục HQ Tuyên Quang để lắng nghe những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp từ đó kịp thời giải đáp vướng mắc thuộc thẩm quyền của cơ quan hải quan và tham mưu đề xuất với 02 Tỉnh tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nhưng vẫn đảm bảo công tác quản lý nhà nước về hải quan không để xảy ra tình trạng buông lỏng quản lý, vi phạm trong cán bộ công chức của Cục.

- Công tác công nghệ thông tin, thống kê và truyền nhận dữ liệu tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn các Chi cục hải quan, các doanh nghiệp trong việc thực hiện khai báo trên hệ thống VNACCS/VCIS; Thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống an ninh, an toàn mạng (Wan, Lan, Internet) được thông suốt từ Cục đến Tổng cục Hải quan, từ Cục tới các đơn vị hải quan cơ sở. Thống kê, cập nhật và truyền nhận số liệu hàng ngày kịp thời, đúng theo quy chế; phối hợp cung cấp đầy đủ số liệu thống kê cho các Sở, Ban, ngành theo định kỳ và đột xuất.

- Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ để nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC), coi công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác CCHC, Cục đã thường xuyên cử CBCC tham gia tập huấn, nâng cao nghiệp vụ do Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan, Tỉnh tổ chức. Triển khai xây dựng, đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức tại đơn vị theo quy định tại Thông tư số 05/2013/TT-BNV ngày 25/6/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức. Bên cạnh đó, nhằm nâng cao kỷ luật, kỷ cương khi thi hành công vụ và phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm nghiệp vụ hải quan, lãnh đạo Cục thường xuyên chỉ đạo và kiểm tra các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục việc chấp hành thực hiện Chỉ thị số 04/CT-BTC ngày 20/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về tăng cường kỷ luật, kỷ cương khi thi hành công vụ trong ngành tài chính; Chỉ thị 09-CT/TU ngày 08/11/2011 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Hà Giang, Chỉ thị 02/CT-UBND ngày 11/01/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang về việc nâng cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới phong cách, lề lối làm việc của lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Công văn số 11433/TCHQ-TTr ngày 19/9/2014 của Tổng cục Hải quan về tình hình thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về liêm chính hải quan trong Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định 2544/QĐ-TCHQ ngày 27/8/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan. Kết quả trong thời gian qua Cục không nhận được đơn thư phản ảnh của người dân và doanh nghiệp về thái độ phục vụ của CBCC Hải quan trong toàn Cục.

Với mục tiêu phấn đấu của Đảng bộ Cục Hải quan Hà Giang trong giai đoạn tiếp theo là xây dựng Cục trở thành một trong những đơn vị đi đầu trong công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh; đảm bảo thực hiện thủ tục hải quan minh bạch, đơn giản, hài hòa trên nền tảng ứng dụng CNTT; áp dụng quản lý rủi ro trong tất cả các khâu nghiệp vụ; xây dựng lực lượng chuyên nghiệp, chuyên sâu có trang thiết bị, kỹ thuật hiện đại, hoạt động hiệu quả góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại, du lịch, đảm bảo an ninh chính trị đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển của tỉnh Hà Giang nói riêng và của cả nước nói chung. Với những kết quả đã đạt được trong thời gian qua trong công tác CCHC sẽ là tiền đề, dấu mốc quan trọng để Cục Hải quan Hà Giang tiếp tục triển khai thành công kế hoạch cải cách hành chính và phát triển hiện đại hóa hải quan giai đoạn 2016 - 2020./.

 

Tags:

Tin khác: