Tin hoạt động Sự kiện

Nhiệm vụ và giải pháp đặt ra đối với Ngành Hải quan trong việc thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP của Chính phủ

Thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến 2020, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1134/QĐ-BTC phê duyệt kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP. Trong đó, lĩnh vực Hải quan có 04 nhóm nhiệm vụ chính với 39 giải pháp gắn với 73 sản phẩm đầu ra, cụ thể như sau:

Thứ nhất là hoàn thiện hệ thống pháp luật:

- Xây dựng, sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản quy định chi tiết Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, dự kiến có 14 Nghị định và 01 Thông tư.

- Xây dựng, sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản quy định chi tiết Luật Hải quan, dự kiến có 02 Nghị định, 01 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 01 Thông tư.

- Xây dựng các văn bản QPPL để thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, dự kiến có 01 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 03 Thông tư.

Thứ hai là nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra chuyên ngành:

- Chủ động phối hợp với các Bộ, ngành sửa đổi văn bản QPPL liên quan đến quản lý chuyên ngành trong lĩnh vực hải quan:

- Triển khai hoạt động Cục Kiểm định Hải quan, thành lập một số Chi Cục Kiểm định trực thuộc Cục kiểm định trụ sở đặt tại một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố lớn.

- Mở rộng thực hiện kiểm tra chuyên ngành với các địa điểm kiểm tra tập trung tại cửa khẩu.

Thứ ba là hoàn thiện cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa Asean:

- Xây dựng Kế hoạch tổng thể triển khai Cơ chế một cửa giai đoạn 2016-2020.

- Củng cố và triển khai mở rộng ra toàn quốc với các thủ tục hành chính đã kết nối chính thức thực hiện qua Cơ chế một cửa quốc gia.

- Triển khai mở rộng hệ thống Tiếp nhận, xử lý thông tin lược khai hàng hoá điện tử (e-Manifest) đối với tất cả cảng biển và cảng hàng không trên phạm vi toàn quốc.

- Xây dựng, nghiên cứu triển khai kết nối với Asean trong khuôn khổ các Nghị định thư số 2 và số 7 về quá cảnh.

- Thực hiện trao đổi và công nhận lẫn nhau về các chứng từ thương mại được cấp dưới dạng điện tử với các nước ASEAN và các trao đổi, xử lý chứng từ thương mại với các nước, khối - cộng đồng kinh tế theo các thỏa thuận và cam kết quốc tế.

Thứ tư là các nhiệm vụ khác:

- Hoàn thiện và nâng cao hiệu quả Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS:

- Phối hợp với các Ngân hàng thương mại mở rộng thanh toán điện tử theo Thông tư 184/2015/TT-BTC.

- Giảm tỷ lệ kiểm tra luồng vàng, đỏ:

+ Theo dõi, kiểm tra việc áp dụng tiêu chí dựa trên kết quả phân tích, đánh giá rủi ro đối với Cục Hải quan địa phương theo đúng quy định tại điểm d khoản 2 Điều 50 QĐ 464/QĐ-BTC ngày 29/06/2015 của Bộ Tài chính về quy định quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan và Điều 62 Quyết định 282/QĐ-TCHQ ngày 4/2/2015 của TCHQ về công nhận doanh nghiệp ưu tiên.

+ Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra để giảm tỷ lệ chuyển luồng kiểm tra của Chi cục Hải quan đồng thời xử lý nghiêm đối với các trường hợp chuyển luồng tùy tiện.

+ Xây dựng và thực hiện Danh mục hàng hóa rủi ro đối với doanh nghiệp không tuân thủ và doanh nghiệp có rủi ro cao.

- Xây dựng cơ sở pháp lý để triển khai mô hình kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa theo hướng tập trung cho nhiều Chi cục Hải quan.

Như vậy, nhiệm vụ Bộ Tài chính giao cho Ngành Hải quan để thực hiện thành công Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ là rất nặng nề, nhưng với việc xây dựng kế hoạch cụ thể, sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể cán bộ công chức trong toàn ngành, hứa hẹn sẽ hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao./.                                                                                                                  

Tags:

Tin khác: