Tin hoạt động Sự kiện

Sau 3 năm triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật

Đồng chí Hoàng Thế Duyên, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

quán triệt, phổ biến Luật Hải quan năm 2014 cho CBCC, người lao động

 

Trong những năm qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã được các cấp lãnh đạo của Cục Hải quan tỉnh Hà Giang quan tâm và xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng có mối liên hệ mật thiết trong việc đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ của ngành Hải quan, là một bộ phận không thể thiếu trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của cấp ủy, chính quyền. Phổ biến, giáo dục pháp luật là khâu đầu tiên, quan trọng nhất đưa pháp luật vào cuộc sống. Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của CBCC, của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh. Phục vụ tốt công tác chuyên môn, nghiệp vụ, tạo điều kiện để CBCC trong đơn vị tham gia tích cực vào quản lý Nhà nước trong lĩnh vực Hải quan.

Nhằm triển khai hoạt động nâng cao ý thức pháp luật và tổ chức thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBDGPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016 cho các đối tượng thuộc lĩnh vực quản lý, trên cơ sở Kế hoạch của UBND tỉnh hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Tổng cục Hải quan, hàng năm, Cục Hải quan tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo, xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho CBCC hải quan, người khai hải quan, người nộp thuế.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là các văn bản pháp luật mới ban hành, văn bản liên quan thiết thực đến đời sống kinh tế - xã hội đã được tập trung phổ biến, tuyên truyền sâu rộng, kịp thời. Nội dung tuyên truyền bán sát nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh tại địa phương, hình thức tuyên truyền đa dạng như: Hiến pháp năm 2013; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Nghị định số 65/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thi đua khen thưởng năm 2013; Luật Phòng cháy chữa cháy (sửa đổi); Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi); Luật Tiếp công dân; Luật Đấu thầu; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật Đất đai; Luật An toàn vệ sinh thực phẩm, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Luật Hải quan năm 2014 và các Nghị định, Quyết định, Chỉ thị... của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Thông tư, Quyết định của Bộ Tài chính, của Tổng cục Hải quan... đã được các đơn vị trong toàn Cục tổ chức phổ biến kịp thời, đầy đủ các nội dung pháp luật phù hợp với từng đối tượng:

 - Đối với cán bộ, công chức, người lao động: Nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật tập trung vào ba nhóm vấn đề chính sau: Luật Hải quan năm 2014, các văn bản quy phạm pháp luật về hải quan và các văn bản liên quan trực tiếp đến công tác chuyên môn; Các quy định về cán bộ, công chức, về chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; quy chế dân chủ ở cơ sở; các quy định khiếu nại, tố cáo; thi đua, khen thưởng; hội nhập kinh tế, quốc tế...; Các quy định pháp luật mới liên quan như: Luật Xử lý vi phạm hành chính, Bộ luật dân sự, luật đất đai, luật tố tụng dân sự, hình sự, lao động, hôn nhân gia đình...

- Đối với người khai hải quan, người nộp thuế: Các nội dung pháp luật được tuyên truyền phổ biến liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, pháp luật về quản lý thuế, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, pháp luật về phòng chống ma túy, phòng chống vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới...

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện với nhiều hình thức đa dạng như: Triển khai tuyên truyền “Ngày pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (9/11)”, “Ngày pháp luật ngành Tài chính 28/8” và “Ngày pháp luật ngành Hải quan 10/9” với chủ đề: “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Hải quan tích cực, chủ động xây dựng pháp luật hải quan, góp phần cải cách hành chính và thực hiện Hiến pháp”. Tổ chức tuyên truyền và phổ biến các văn bản mới ban hành đến CBCC khối văn phòng Cục, Chi cục HQCK quốc tế Thanh Thủy, Đội kiểm soát Hải quan vào đầu giờ buổi sáng các ngày làm việc trong tuần. Tại các đơn vị khác như các Chi cục Hải quan: Tuyên Quang, Phó Bảng, Săm Pun, Xín Mần do các đơn vị ở xa, số lượng công chức ít nên lãnh đạo Cục giao cho Thủ trưởng các đơn vị tự tổ chức quán triệt, phổ biến đến CBCC trong các buổi sinh hoạt của đơn vị. Thường xuyên duy trì bộ phận giao dịch một cửa, tổ giải quyết vướng mắc với doanh nghiệp tại Cục Hải quan tỉnh, các Chi cục Hải quan trực thuộc; Duy trì đường dây nóng, hộp hòm thư góp ý ở tất cả các đơn vị Hải quan cơ sở. Niêm yết công khai quy trình nghiệp vụ Hải quan, các thủ tục hành chính và các văn bản về chính sách trong quản lý Nhà nước về Hải quan ở trụ sở và nơi làm thủ tục hải quan để doanh nghiệp biết thực hiện và giám sát thực hiện nhằm phòng chống sách nhiễu, phiền hà khi làm thủ tục Hải quan. Định kỳ tổ chức Hội nghị đối thoại Hải quan - Doanh nghiệp nhằm tuyên truyền, hỗ trợ cung cấp thông tin cho người khai hải quan, người nộp thuế trên địa bàn tỉnh Hà Giang và tỉnh Tuyên Quang.

Thường xuyên phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Báo Hà Giang, Đài PT-TH tỉnh, báo Hải quan, các cơ quan thông tấn, báo chí... Thường xuyên được cập nhật đưa thông tin văn bản của Chính phủ, các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh trên Trang thông tin điện tử của Cục nhằm hỗ trợ cung cấp thông tin cho người khai quan, người nộp thuế các văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực Hải quan; tin, bài, ảnh, phóng sự về các hoạt động của Cục nhằm quảng bá hình ảnh, phản ánh các hoạt động chuyên môn của Cục, tuyên truyền, phổ biến đến người dân và doanh nghiệp các nội dung văn bản pháp luật mới ban hành.

Tuyên truyền pháp luật qua hoạt động thực hiện kế hoạch phối hợp giữa 3 lực lượng: Công an, Hải quan, Biên phòng trong trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy trên tuyến biên giới; kế hoạch phối hợp giữa Công an tỉnh và Cục Hải quan tỉnh trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại. Ngoài ra, Cục Hải quan tỉnh còn lồng ghép PBGDPL thông qua hoạt động ký cam kết không vi phạm pháp luật giao thông đường bộ đến 100% CBCC toàn Cục.

Tích cực tham gia các cuộc thi tìm hiểu pháp luật do các đoàn thể cấp trên tổ chức, phát động như thi tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hoà XHCN Việt Nam năm 2013 đã thu hút sự tham gia hưởng ứng của đông đảo CBCC với trên 70 bài dự thi. Tổ chức chuyển phát tài liệu nghiệp vụ Hải quan, Luật Hải quan năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành, tờ gấp có nội dung pháp luật hải quan cho CBCC của đơn vị, hành khách xuất nhập cảnh, cư dân biên giới…

Ngoài ra, Cục đã phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh Hà Giang và Vụ Pháp chế (Tổng cục Hải quan) tổ chức Hội nghị triển khai văn bản pháp luật mới ban hành, trong đó có Luật hải quan năm 2014 với 320 đại biểu tham dự. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến các khẩu hiệu, chủ đề... qua hệ thống pa nô, áp phích, băng rôn... các ngày lễ lớn trong năm, các phong trào phát động thi đua, các kỷ niệm hoạt động của Ngành hải quan...

Qua 3 năm triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Cục Hải quan được triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả, cán bộ đảng viên, CBCC, người lao động được nâng cao hơn về nhận thức chính trị tư tưởng, ý thức chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của Ngành. Từ đó nâng cao bản lĩnh chính trị trước những biến động phức tạp của tình hình thế giới và trong nước, kiên định với đường lối, mục tiêu lý tưởng của Đảng; đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nâng cao tinh thần thái độ, ý thức trách nhiệm trước công việc được giao, gương mẫu trong công tác, sinh hoạt và quan hệ; đảm bảo không gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực trong thực thi công vụ.

Cộng đồng các doanh nghiệp và người dân nắm vững hơn chủ trương đường lối của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là nhận thức tốt hơn về hậu quả của các hành vi vi phạm pháp luật. Nên ý thức chấp hành, tuân thủ pháp luật của tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động XNK, XNC qua cửa khẩu được nâng cao và thực hiện khá nghiêm túc; tích cực tham gia giúp đỡ hải quan và các lực lượng chức năng đấu tranh phòng chống tội phạm, phát hiện và tố giác những hành vi vi phạm pháp luật với cơ quan chức năng trên địa bàn. Nên tình hình vi phạm pháp luật Hải quan trên địa bàn biên giới, cửa khẩu không có điểm nóng xẩy ra, đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động XNK, XNC và du lịch Quốc tế phát triển đúng quy định của pháp luật.

Để đạt được kết quả như trên, hàng năm Cục quan tâm xây dựng nguồn nhân lực cho công tác này, đặc biệt là đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật. Tiến hành rà soát số lượng và cử tham gia đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên thường xuyên các khóa tập huấn, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ do Bộ Tư pháp và Sở Tư pháp tổ chức nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cũng như kỹ năng tuyên truyền, phổ biến giáo dục, pháp luật. Qua đó, góp phần tích cực trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đem lại hiệu quả trong công tác xây dựng, thực thi pháp luật và bảo vệ pháp luật. Hiệu quả của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật chính là việc nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các đơn vị, cơ quan nhà nước, người thi hành công vụ, của cộng đồng, doanh nghiệp, nhân dân… những người trực tiếp tham gia các quan hệ xã hội do pháp luật điều chỉnh. Việc phổ biến, giáo dục pháp luật phải là một quá trình liên tục, thường xuyên, các cấp, các ngành phải trực tiếp tham gia với nhiều phương thức tuyên truyền cụ thể, sinh động; phải xây dựng nếp sống văn hoá pháp luật, tự giác chấp hành pháp luật và xử lý nghiêm minh, kịp thời, công khai những hành vi vi phạm pháp luật. Có như vậy hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật mới rõ ràng, bền vững./.

Tags:

Tin khác: