Tin hoạt động Sự kiện

Xây dựng kế hoạch thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng

Sau đại hội, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, Cục Hải quan Hà Giang đã xây dựng kế hoạch thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVI.

Những năm qua, Cục Hải quan Hà Giang không ngừng đổi mới phương pháp làm việc, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo môi trường thông thoáng cho các tổ chức, cá nhân tham gia xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn. Căn cứ  Nghị quyết số 01-NQ/ĐH, ngày 29/9/2015 của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đại biểu  Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015 -2020; Căn cứ Chương trình hành động số 74/Ctr-UBND, ngày 22/03/2016 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Hà Giang thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 và Chương trình hành động số 86-CTr/ĐU ngày 30/5/2016 của Đảng bộ Cục Hải quan về việc thực hiện các Nghị quyết trên; Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ngành Hải quan, Cục Hải quan tỉnh Hà Giang đã xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015 -2020.

Theo đó, Cục yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục đầymạnh thực hiện cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, đầu tư, thương mại và kinh tế biên mậu phát triển, tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ và Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020 và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan về cải cách thủ tục hành chính Hải quan; thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ cải cách phát triển hiện đại hóa của Cục Hải quan giai đoạn 2016-2020; Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính của Ngành , của Tỉnh giai đoạn II (2016-2020) theo Quyết định số 2499/QĐ-TCHQ ngày 26/8/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc phê duyệt Kế hoạch cải cách phát triển và hiện đại hóa hải quan giai đoạn 2016-2020, Quyết định số 2052/QĐ-UBND ngày 20/10/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Hà Giang giai đoạn II (2016-2020). 

Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật Hải quan (năm 2014) và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật và các văn bản pháp luật có liên quan, đặc biệt là thực hiện nghiêm túc, đúng Quy trình nghiệp vụ của ngành ban hành; thường xuyên nghiên cứu, rà soát các văn bản liên quan đến bộ thủ tục hành chính hải quan, chế độ kiểm tra giám sát hải quan trong hoạt động XNK nhằm phát hiện những vướng mắc, khó khăn, bất cập để đề xuất các giải pháp giải quyết, khắc phục.  Đẩy mạnh cải cách hành chính đảm bảo rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hải quan cho hàng hóa XNK, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh so với quy định chung của ngành Hải quan và chỉ tiêu của tỉnh Hà Giang đề ra, cụ thể:  Rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới so với mục tiêu chung của ngành và tỉnh: đối với hàng hóa xuất khẩu tối đa dưới 9 ngày (Tổng cục Hải quan 10 ngày;UBND tỉnh dưới 9 ngày); đối với hàng hóa nhập khẩu: dưới 10 ngày(Tổng cục Hải quan 12 ngày; UBND tỉnh dưới 11 ngày); Giảm tỷ lệ kiểm tra luồng vàng, đỏ: Tăng cường áp dụng các tiêu chí dựa trên kết quả phân tích, đánh giá rủi rothéo đúng quy định tại Quyết định số 464/QĐ-TCHQ ngày 29/6/2015 của Bộ Tài chính về quy định quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan; Tăng cường công tác kiểm tra để giảm tỷ lệ chuyển luồng kiểm tra của các chi cục hải quan đối với hàng hóa XNK; Tham mưu xây dựng và thực hiện Danh mục hàng hóa rủi ro cao đối với doanh nghiệp không tuân thủ và doanh nghiệp có rủi ro cao.

Bên cạnh đó, Cục cần phải tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS giai đoạn II theo lộ trình của Tổng cục Hải quan đảm bảo đúng quy trình của ngành ban hành, sự tuân thủ nguyên tắc quản lý theo quy định của pháp luật, ổn định, an ninh, an toàn 24/7; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn nghiệp vụ, quản lý, chỉ đạo điều hành của Cục; Thực hiện có hiệu quả các thủ tục hành chính đã kết nối chính thức qua Cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN; Đảm bảo công khai, minh bạch các hoạt động nghiệp vụ liên quan đến giải quyết thủ tục hải quan. Niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan hải quan, nơi làm thủ tục hải quan các quy định về thủ tục hành chính, quy trình thủ tục hải quan; Đăng tải Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép và thuộc diện quản lý chuyên ngành trên trang thông tin điện tử (Website) của Cục và trên hệ thống báo, đài phát thanh truyền hình của tỉnh; Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Tuyên ngôn phục vụ khách hàng của ngành hải quan; nâng cao chất lượng của Hội nghị đối thoại Hải quan - Doanh nghiệp theo định kỳ để lắng nghe ý kiến, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ cung cấp thông tin cho người khai hải quan, người nộp thuế, giải quyết công việc theo cơ chế một cửa; Thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ đảm bảo sự tuân thủ của pháp luật về quản lý, kiểm tra, giám sát và giải quyết thủ tục hải quan cho hàng hoá XNK, phương tiện vận tải XNC qua các cửa khẩu trên địa bàn quản lý đảm bảo chặt chẽ, không để các đối tượng lợi dụng chính sách dẫn đến sai phạm; phấn đấu đến năm 2020 đạt tổng trị giá hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu của tỉnh đạt 880 triệu USD theo Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ đề ra;  Thông qua công tác quản lý nhà nước về hải quan kịp thời đề xuất tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và ngành các giải pháp, cơ chế chính sách liên quan đến công tác quản lý hải quan tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động XNK đầu tư, thương mại, phát triển, góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình trọng tâm “phát triển kinh tế biên mậu gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh ” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Ngoài ta Kế hoạch cũng nhấn mạnh việc triển khai thực hiện tốt công tác thu thuế xuất nhập khẩu, phấn đấu thực đạt và vượt chỉ tiêu thu thuế xuất nhập khẩu được giao hàng năm. Tích cực, chủ động trong công tác phối hợp thu trên địa bàn tỉnh Hà Giang với các ngân hàng thương mại kết nối online với Kho bạc nhà nước (gồm: Ngân hàng Nông nghiệp, Ngân hàng Công thương, Ngân hàng Đầu tư) và các ngân hàng khác thông qua Ngân hàng Nhà nước để kết nối nộp thuế vào ngân sách nhà nước theo Thông tư số 184/2015/TT-BTC; Tăng cường công tác Điều tra chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới nhằm chống thất thu ngân sách nhà nước; Xây dựng lực lượng Hải quan Hà Giang đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương, trong sạch, vững mạnh toàn diện. Chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng, học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học và năng lực hoạt động thực tiễn của đội ngũ cán bộ công chức để nắm vững và thực hiện nghiêm túc có hiệu quả hệ thống văn bản chỉ đạo về Hải quan và các văn bản pháp luật khác có liên quan do Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, UBND tỉnh chỉ đạo; ứng dụng thành thạo các phần mềm công nghệ của ngành trong công tác chuyên môn, và các quy trình nghiệp vụ mới của ngành cụ thể: Phấn đấu 90% cán bộ đảng viên  công chức có trình độ đáp ứng tiêu chuẩn ngạch bậc và chức vụ đảm nhiệm; 60% trở lên đảng viên là cán bộ lãnh đạo có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên; Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường các biện pháp quản lý, xiết chặt chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính theo các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính phủ, Bộ Tài chính; cấp ủy Chính quyền địa phương, Tổng cục Hải quan đã ban hành; thường xuyên thực hiện thanh tra, kiểm tra nội bộ gắn với trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu để đấu tranh phòng ngừa sai phạm xẩy ra; Triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ phụ trách giúp đỡ xã khó khăn (xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên) theo Quyết định số 247-QĐ/TU ngày 10/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc phân công các cơ quan, đơn vị của tỉnh phụ trách; các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn, giai đoạn 2016-2020 đảm bảo xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện, phát triển kinh tế - văn hoá xã hội, xoá đói giảm nghèo, đảm bảo an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã.

Cục yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục phổ biến, quán triệt Kế hoạch này đến toàn thể cán bộ công chức của đơn vị mình; căn cứ chức năng nhiệm vụ của đơn vị hàng năm xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả./.        

Tags:

Tin khác: