Tin hoạt động Sự kiện

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT toàn diện trong tất cả các lĩnh vực nghiệp vụ hải quan trong giai đoạn 2016-2020

Ngày 12 tháng 5 năm 2016 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ký Quyết định 1018/QĐ-BTC phê duyệt kế hoạch 5 năm ứng dụng CNTT của Tổng cục Hải quan giai đoạn 2016-2020.

Trong những năm vừa qua, Tổng cục Hải quan đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong các lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan. Những kết quả to lớn trong việc ứng dụng CNTT trong thời gian vừa qua đã góp phần hình thành nên diện mạo mới của Hải quan Việt Nam theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu quả, góp phần quan trọng vào cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục hải quan, giảm thời gian thông quan, nâng cao năng lực quản lý nhà nước của cơ quan hải quan.

Để đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước và của ngành trong thời gian tới, Tổng cục Hải quan đã xây dựng và trình Bộ Tài chính phê duyệt Kế hoạch 5 năm ứng dụng công nghệ thông tin của Tổng cục Hải quan giai đoạn 2016-2020. Ngày 12/5/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Kế hoạch 5 năm ứng dụng công nghệ thông tin của Tổng cục Hải quan giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 1018/QĐ-BTC. Theo đó, trong 5 năm tới, CNTT sẽ được ứng dụng một cách toàn diện trong tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp, tăng cường kết nối, trao đổi thông tin với các Bộ, ngành và triển khai thành công Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN, trong đó tập trung triển khai các nội dung của Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 về Chính phủ điện tử và Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 – 2017, định hướng đến năm 2020.

Điểm mới và cũng là một trong những mục tiêu quan trọng nhất trong 5 năm tới đó là mở rộng toàn bộ ứng dụng CNTT trong các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ Hải quan; kết nối với các bộ, ngành, DN (kinh doanh cảng, DN vận tải…) nhằm xây dựng một hệ thống CNTT thông minh, khép kín để giúp cộng đồng DN thực hiện thủ tục mọi lúc, mọi nơi, trên mọi phương tiện.

Điểm nổi bật thứ 2 là mục tiêu về cung cấp dịch vụ công trực tuyến với yêu cầu tất cả dịch vụ công tối thiểu mức độ 3, trong đó hầu hết các thủ tục chủ yếu sẽ được thực hiện ở mức độ 4- mức độ cao nhất.

Trước đây, do thực tế khách quan, việc ứng dụng CNTT của Hải quan mới chủ yếu tập trung vào giải quyết các vấn đề nội Ngành, nhất là khâu thông quan hàng hóa. Nhưng thời gian tới sẽ tập trung vào cả 3 mục tiêu: Phục vụ tác nghiệp của Ngành; kết nối và phục vụ tác nghiệp của các bộ, ngành; kết nối và phục vụ tác nghiệp của DN liên quan như DN kinh doanh cảng, vận tải… Sự kết nối này cũng là mô hình mà các nước phát triển đang áp dụng để tạo thuận lợi cho hoạt động giao thương quốc tế.

Nội dung cụ thể của Kế hoạch như sau:

Về mục tiêu tổng quát ứng dụng CNTT đến năm 2020

Trên cơ sở phân tích bối cảnh trong nước và quốc tế và nhiệm vụ chính trị  đặt ra trong Chiến lược phát triển Hải quan Việt Nam giai đoạn 2011-2020, Tổng cục Hải quan đã đề ra mục tiêu tổng quát:  Đến năm 2020, hệ thống công nghệ thông tin hải quan là hệ thống thông minh, xử lý tập trung trên nền tảng công nghệ hiện đại, có khả năng sẵn sàng cao trên cơ sở tích hợp chặt chẽ với các hệ thống thông tin của các bên liên quan. Hoàn thiện nâng cao hệ thống Hải quan điện tử, thực hiện thành công Cơ chế một cửa quốc gia và kết nối Cơ chế một cửa ASEAN, phối hợp với các đơn vị triển khai thực hiện kết nối trao đổi thông tin giữa cơ quan hải quan với các cơ quan quản lý nhà nước, các ngân hàng thương mại và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logistics, bảo hiểm và các dịch vụ khác có liên quan, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý Hải quan theo chuẩn mực quốc tế “Mọi lúc - Mọi nơi - Mọi phương tiện”, đảm bảo rút ngắn thời gian thực hiện thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu cho doanh nghiệp đạt mức trung bình của ASEAN-4.

Theo đó, giai đoạn 2016-2020, Tổng cục Hải quan phấn đấu đạt được 6 mục tiêu chủ yếu như sau:

Thứ nhất, về ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân, doanh nghiệp: Đây là một trong những mục tiêu cực kỳ quan trọng của Kế hoạch. Theo đó, Tổng cục Hải quan phấn đấu đảm bảo khả năng tiếp cận và sử dụng thông tin, dịch vụ thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và các tổ chức; cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cho người dân và doanh nghiệp và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải; thủ tục miễn, giảm, hoàn thuế. Đảm bảo triển khai thành công Cơ chế hải quan một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN: Đảm bảo xây dựng Cổng thông tin hải quan một cửa quốc gia sẵn sàng cho việc kết nối và cung cấp các dịch vụ công mức độ 4 đối với các thủ tục hành chính của các Bộ, ngành có liên quan được thực hiện thông qua Cổng thông tin hải quan một cửa quốc gia; Thực hiện kết nối, trao đổi thông tin trong Cơ chế một cửa ASEAN và các khu vực khác phù hợp với cam kết quốc tế của Việt Nam. Tăng cường kết nối trao đổi thông tin giữa cơ quan Hải quan với các cơ quan quản lý nhà nước, mở rộng kết nối với các ngân hàng thương mại và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logistics, bảo hiểm và các dịch vụ khác có liên quan.

Thứ hai, về ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động nghiệp vụ Hải quan: Nhằm tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan, đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, trong thời gian tới, Tổng cục Hải quan tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng toàn diện công nghệ thông tin trong tất cả các lĩnh vực nghiệp vụ hải quan, trong đó tập trung mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực nghiệp vụ hải quan liên quan tới miễn, giảm, hoàn thuế, kết nối hệ thống với các cơ quan kinh doanh cảng, kho ngoại quan, cửa hàng miễn thuế, thủ tục quá cảnh, xử lý thông tin về hàng hóa và phương tiện vận tải qua đường biển, đường hàng không, đường bộ. Đảm bảo Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS và các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin cốt lõi của Tổng cục Hải quan được vận hành ổn định, an ninh, an toàn 24/7, không làm gián đoạn hoạt động nghiệp vụ quản lý nhà nước về hải quan, các chức năng của Hệ thống VNACCS/VCIS được sử dụng hiệu quả, đúng với thiết kế của hệ thống.

Thứ ba, về phát triển và hoàn thiện ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ Hải quan. Tổng cục Hải quan tiếp tục hiện đại hóa ứng dụng công nghệ thông tin cho các bài toán phục vụ công tác quản lý nội bộ hệ thống theo kế hoạch chung của Bộ Tài chính; đảm bảo 100 % các văn bản trao đổi giữa các đơn vị trong hệ thống Tổng cục Hải quan dưới dạng điện tử (trừ các văn bản mật); 80% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước dưới dạng điện tử (bao gồm các văn bản gửi song song cùng văn bản giấy).

Thứ tư, về hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin. Nhằm đáp ứng yêu cầu triển khai các phần mềm ứng dụng CNTT, cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp, trong thời gian tới, Tổng cục Hải quan tiếp tục đảm bảo trang bị Hệ thống máy chủ, lưu trữ, sao lưu dự phòng tại Trung tâm dữ liệu của Tổng cục và các Trung tâm dữ liệu tại Hải quan địa phương được quy hoạch, trang bị đồng bộ, vận hành ổn định liên tục 24/7. Đồng thời, Tổng cục Hải quan sẽ tiến hành chuyển đổi định hướng đầu tư mới, thay thế, nâng cấp các trang thiết bị công nghệ thông tin đầu cuối theo hướng ảo hóa. Hạ tầng mạng được xây dựng, nâng cấp phù hợp với thiết kế, qui hoạch chung của Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan.

Thứ năm, đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Việc đảm bảo an ninh, an toàn cho Hệ thống CNTT có một vai trò và ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong bối cảnh đẩy mạnh ứng dụng CNTT và thực hiện mô hình xử lý thông tin tập trung cấp Tổng cục. Theo đó, trong thời gian tới, Tổng cục Hải quan sẽ áp dụng, triển khai đồng bộ theo tiêu chuẩn Quốc tế ISO về an toàn thông tin.

Thứ sáu, về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin. Nhằm đảm bảo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu triển khai ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020, Tổng cục Hải quan sẽ đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin, trong đó đảm bảo 100% công chức làm công tác công nghệ thông tin được đào tạo bổ sung kiến thức để quản lý, quản trị, triển khai và hỗ trợ vận hành các hệ thống ứng dụng, cơ sở dữ liệu, trang thiết bị công nghệ thông tin; đồng thời tổ chức đào tạo cho 100% công chức, viên chức nghiệp vụ sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ nghiệp vụ theo vị trí công việc được phân công và chương trình nghiệp vụ được sử dụng.

Các nội dung chủ yếu về ứng dụng CNTT giai đoạn 2016-2020

Để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu chủ yếu nói trên, trong giai đoạn 2016-2020, Tổng cục Hải quan tập trung triển khai các nội dung chủ yếu sau:

Về ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp: Trong thời gian tới, Tổng cục Hải quan tập trung thực hiện nâng cấp, triển khai Cổng thông tin điện tử Hải quan đáp ứng các quy định về việc cung cấp thông tin đồng thời đảm bảo nền tảng cho việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Tổng cục Hải quan; Xây dựng và triển khai các dịch vụ công điện tử cho thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải; thủ tục miễn, giảm, hoàn thuế; Nâng cấp, phát triển Cổng thông tin một cửa quốc gia đáp ứng yêu cầu kết nối với các hệ thống thông tin của các Bộ, ngành tham gia vào cơ chế một cửa quốc gia để xử lý các thủ tục hành chính, kết nối Cổng thông tin một cửa quốc gia với Cổng thông tin của các nước thành viên ASEAN và Xây dựng phân hệ cung cấp thông tin tờ khai cho các đơn vị (Bộ, ngành, ngân hàng và doanh nghiệp).

Về ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động nghiệp vụ Hải quan: Trong thời gian tới, Tổng cục Hải quan thực hiện nâng cấp, phát triển hệ thống công nghệ thông tin phục vụ công tác nghiệp vụ Hải quan như: Xây dựng phân hệ thực hiện thủ tục quá cảnh; Xây dựng phân hệ quản lý hàng hóa tại cảng biển; Xây dựng phân hệ quản lý hàng hóa đặc thù; Xây dựng phân hệ quản lý hàng hóa lưu giữ tại các kho và khu vực ưu tiên; Xây dựng phân hệ quản lý miễn, giảm, hoàn thuế; Xây dựng phân hệ hỗ trợ ra quyết định; Chuyển đổi các hệ thống công nghệ thông tin hiện tại theo kiến trúc tổng thể hệ thống công nghệ thông tin hải quan thống nhất; Xây dựng phân hệ tiếp nhận, xử lý thông tin về doanh nghiệp, người nộp thuế từ Tổng cục Thuế.

Đồng thời, Tổng cục Hải quan tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, vận hành các ứng dụng công nghệ thông tin: Hệ thống VNACCS/VCIS, Cổng thông tin một cửa quốc gia và một cửa ASEAN và các hệ thống công nghệ thông tin khác; Tổ chức quản trị, giám sát 24/7 tình trạng hoạt động, an ninh, kết nối mạng, truyền nhận dữ liệu và việc khai thác sử dụng các hệ thống công nghệ thông tin đặt tại Trung tâm dữ liệu của Tổng cục Hải quan; Đảm bảo việc mua sắm đầy đủ, kịp thời các dịch vụ hỗ trợ, bảo trì, bảo hành Hệ thống VNACCS/VCIS; Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài ngành kết nối, trao đổi thông tin phục vụ công tác nghiệp vụ Hải quan.

Về phát triển và hoàn thiện ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ Hải quan: Đây là một nội dung đảm bảo công tác điều hành hoạt động nội bộ của Tổng cục Hải quan được hiệu quả. Theo đó, trong thời gian tới, Tổng cục Hải quan sẽ tổ chức triển khai các bài toán ứng dụng công nghệ thông tin theo kế hoạch chung của Bộ Tài chính như: Quản lý cán bộ công chức theo mô hình tập trung cơ sở dữ liệu tại Bộ Tài chính, quản lý tài sản công theo mô hình tập trung toàn ngành Tài chính, quản lý văn bản điều hành, đào tạo trực tuyến; Nâng cấp chương trình kế toán nội bộ theo yêu cầu của Bộ phục vụ cho tổng hợp toàn ngành Tài chính; Xây dựng và triển khai chương trình ứng dụng quản lý công tác đào tạo cán bộ công chức phục vụ hiện đại hóa Trường Hải quan Việt Nam.

Bên cạnh đó, trong giai đoạn 2016-2020, Tổng cục Hải quan tiếp tục hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, đảm bảo an ninh, an toàn thông tin, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin và tham mưu xây dựng cơ chế chính sách đáp ứng yêu cầu triển khai ứng dụng CNTT.

Kế hoạch 5 năm ứng dụng công nghệ thông tin của Tổng cục Hải quan giai đoạn 2016-2020 có vai trò và ý nghĩa rất quan trọng đối với tiến trình cải cách, hiện đại hóa hải quan, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan, đồng thời tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp, là yếu tố mang tính quyết định đến việc hoàn thành Kế hoạch cải cách, hiện đại hóa của ngành Hải quan giai đoạn 2016-2020 và Chiến lược phát triển Hải quan Việt Nam đến năm 2020, là động lực của cải cách thủ tục hành chính theo chủ trương chung của Chính phủ, đảm bảo cho việc thực hiện thủ tục hải quan “Mọi lúc - Mọi nơi - Mọi phương tiện” vào năm 2020./.

Tags:

Tin khác: