Tin hoạt động Hải quan điện tử

Triển khai Thủ tục Hải quan điện tử tại Chi cục HQCK Thanh Thủy - Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

Thực hiện kế hoạch triển khai thủ tục Hải quan điện tử theo Nghị định 87/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ và thông tư 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài Chính. Từ ngày 27/02/2013 Cục Hải quan tỉnh Hà Giang đã triển khai hệ thống điện tử phiên bản 4.0 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Thanh Thủy.
Tags: