Tin hoạt động Sự kiện

Phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp cần sự vào cuộc tích cực từ cơ sở

Ảnh minh họa.Nguồn: Internet

 

Trong phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp, vai trò của các đơn vị Hải quan địa phương là hết sức quan trọng vì đây là nơi trực tiếp giải quyết thủ tục và phổ biến, tuyên truyền pháp luật một cách hiệu quả để giúp doanh nghiệp nâng cao tính tuân thủ.

Định hướng phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp là cam kết của Hải quan Việt Nam với cộng đồng doanh nghiệp và các bên liên quan về sự sẵn sàng hợp tác, xây dựng quan hệ đối tác trên cơ sở bình đẳng trước pháp luật, để tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại và đảm bảo công tác quản lý Nhà nước về Hải quan.

Thực hiện hiệu quả quan hệ đối tác lợi ích Hải quan - Doanh nghiệp sẽ mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng doanh nghiệp và cơ quan hải quan. Đối với cộng đồng doanh nghiệp, sẽ có nhiều cơ hội tham gia đóng góp ý kiến vào quá trình hoạch định chính sách, xây dựng pháp luật và hiện đại hóa hải quan; quá trình giải quyết các vướng mắc, xung đột trong quá trình thực hiện hoạt động XNK; hạn chế rủi ro, gánh nặng chi phí khi thực hiện thủ tục hải quan… Đây cũng là một trong những giải pháp để tiếp tục cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thời gian thông quan hàng hóa theo chỉ đạo của Chính phủ.

Năm 2015, Tổng cục Hải quan xác định quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp là nhiệm vụ thường xuyên từ cấp Tổng cục tới các Chi cục. Qua đó, đẩy mạnh hoạt động tham vấn tới với các Hiệp hội doanh nghiệp nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý hải quan và tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động XNK. Các mục tiêu cụ thể được đặt ra là: Xây dựng và ban hành Chiến lược phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 làm kim chỉ nam cho hoạt động quan hệ đối tác; xây dựng và hoàn thiện bộ máy thực hiện quan hệ đối tác theo hướng chuyên trách từ Tổng cục tới các Chi cục; tăng cường triển khai công tác phát triển quan hệ đối tác thông qua các đối tác chuyên đề tại các Cục Hải quan địa phương; đào tạo CBCC để nâng cao năng lực thực hiện quan hệ đối tác; đưa hoạt động tham vấn thành hoạt động thường xuyên của cơ quan Hải quan các cấp; khuyến khích và tạo điều kiện để doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp và các bên liên quan chủ động tham gia vào hoạt động tham vấn của cơ quan Hải quan…

Ngày 23/6/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 1761/QĐ-TCHQ kèm theo Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp trong ngành Hải quan. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Theo đó, quan hệ đối tác được thiết lập trên nguyên tắc: Xây dựng sự hiểu biết, đồng thuận, đồng hành, tin tưởng, hỗ trợ lẫn nhau, trong việc xử lý các vấn đề về hải quan; Khuyến khích doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật về hải quan, về thuế thông qua việc tham gia quan hệ đối tác và hợp tác với cơ quan hải quan; Góp phần cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian và chi phí thông quan, cải thiện điều kiện, phương thức phục vụ doanh nghiệp.

Về phương thức thực hiện, quan hệ đối tác được thiết lập thông qua các giải pháp sau:

- Thông tin: tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật hải quan; hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp làm thủ tục hải quan; giải đáp vướng mắc liên quan.

- Tham vấn: trao đổi, thảo luận giữa cơ quan Hải quan các cấp với doanh nghiệp và các bên liên quan để tìm kiếm giải pháp tối ưu cho các vấn đề liên quan đến việc thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực hải quan.

- Tham gia: nghiên cứu, góp ý, phản biện, xây dựng, triển khai các công việc, giải pháp từ phía doanh nghiệp, các bên liên quan theo đề nghị từ phía cơ quan hải quan hoặc theo kết quả tham vấn giữa cơ quan hải quan với doanh nghiệp và các bên liên quan.

- Hợp tác: phối hợp giữa cơ quan hải quan với doanh nghiệp và các bên liên quan thực hiện các công việc đã được các bên đồng thuận, thống nhất thực hiện.

Trách nhiệm của Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trong việc thiết lập quan hệ đối tác: Thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển quan hệ đối tác; Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Cục thực hiện nhiệm vụ phát triển quan hệ đối tác; Đề xuất, xây dựng và thực hiện các chương trình đối tác chuyên đề cấp Cục trên phạm vi địa bàn quản lý; Thúc đẩy các hoạt động hợp tác với các hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp và các bên liên quan qua hình thức ký văn bản thỏa thuận hợp tác.

Về thực hiện quyền lợi của đối tác thực hiện trên nguyên tắc: Tuân thủ các quy định của pháp luật về hải quan, đảm bảo tính minh bạch, hiệu quả của việc giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan; Thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời cho cộng đồng doanh nghiệp về quyền lợi, lợi ích của doanh nghiệp khi tham gia quan hệ đối tác với cơ quan hải quan; Chủ động tổ chức, thực hiện các giải pháp, biện pháp phù hợp nhằm đảm bảo quyền lợi, lợi ích của doanh nghiệp khi tham gia quan hệ đối tác với cơ quan hải quan.

Doanh nghiệp tham gia quan hệ đối tác với cơ quan hải quan được cơ quan hải quan tạo điều kiện thực hiện các quyền lợi sau:

- Quyền được thông tin: Doanh nghiệp được cơ quan hải quan thông tin kịp thời, đầy đủ và chính xác về chính sách, pháp luật hải quan theo cách thức thuận tiện nhất cho doanh nghiệp.

- Quyền được hướng dẫn: Doanh nghiệp được cơ quan hải quan hướng dẫn kịp thời ngay khi có sự thay đổi về chính sách, pháp luật hải quan và trong quá trình thực hiện các chính sách, quy định của pháp luật trong lĩnh vực hải quan.

- Quyền được hỗ trợ thực hiện thủ tục hải quan: Doanh nghiệp được cơ quan hải quan hỗ trợ trong việc thực hiện thủ tục hải quan theo các quy định của pháp luật. Doanh nghiệp tham gia ký kết thỏa thuận hợp tác với cơ quan hải quan được tạo điều kiện thực hiện thủ tục hải quan trước và trong thời gian nhanh nhất có thể theo các nội dung tại văn bản thỏa thuận.

- Quyền được giải đáp: Doanh nghiệp được giải đáp kịp thời ngay khi có vướng mắc phát sinh trong quá trình làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.

- Quyền được hỏi ý kiến: Khi có bất kỳ sự thay đổi nào về chính sách, pháp luật hải quan, về điều kiện và phương thức phục vụ doanh nghiệp, doanh nghiệp được hỏi ý kiến về những thay đổi đó, ưu tiên các doanh nghiệp tham gia ký kết thỏa thuận hợp tác với cơ quan hải quan.

- Quyền được tham gia: Doanh nghiệp được cơ quan hải quan tạo điều kiện tham gia vào quá trình xây dựng chính sách, pháp luật hải quan, thiết lập điều kiện và phương thức phục vụ doanh nghiệp, quá trình xây dựng lực lượng hải quan; tham gia các hoạt động tham vấn, hợp tác với cơ quan hải quan và các bên liên quan.

Cục Hải quan các tỉnh, thành phố có trách nhiệm:

- Thông tin đến cộng đồng doanh nghiệp về quyền lợi, lợi ích khi tham gia quan hệ đối tác với cơ quan hải quan tại các hoạt động phát triển quan hệ đối tác do Cục tổ chức và trên trang web hải quan của Cục.

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện chính sách, quy định pháp luật về hải quan, về thuế.

- Bố trí cán bộ, công chức thuộc Tổ tư vấn hải quan - Doanh nghiệp làm đầu mối tiếp nhận, hỗ trợ, hướng dẫn, giải đáp vướng mắc của doanh nghiệp đối tác trong quá trình làm thủ tục hải quan tại cấp Cục và Chi cục; Thông tin trên trang web hải quan của Cục và tại các địa điểm làm thủ tục hải quan đầu mối tiếp nhận thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp đối tác.

- Thường xuyên cập nhật các kiến nghị, vướng mắc, tình trạng xử lý và kết quả xử lý tại chuyên mục Quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp trên trang web hải quan của Cục.

- Ưu tiên thực hiện thủ tục hải quan trước đối với các doanh nghiệp đã ký thỏa thuận hợp tác với cơ quan hải quan theo các nội dung đã thống nhất giữa các bên trong văn bản thỏa thuận hợp tác.

- Báo cáo lên Tổng cục Hải quan các kiến nghị, vướng mắc vượt thẩm quyền giải quyết của các hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp đã ký thỏa thuận hợp tác với Cục.

- Phối hợp với các Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đối tác thực hiện thủ tục hải quan nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đối tác trong quá trình thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu. Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố xem xét ký kết văn bản thỏa thuận hợp tác chung hoặc ký kết văn bản thỏa thuận công nhận lẫn nhau giữa các Cục Hải quan tỉnh, thành phố để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đối tác.

- Tạo điều kiện cho doanh nghiệp đối tác tham gia vào các hoạt động tham vấn, tham gia, hợp tác của Cục tổ chức.

Để thực hiện thành công quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp rất cần sự vào cuộc đồng bộ và phát huy vai trò của các đơn vị Hải quan địa phương. Bởi đây là địa chỉ trực tiếp giải quyết thủ tục cho cộng đồng doanh nghiệp và nắm rõ được các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện quy trình thủ tục và áp dụng cơ chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực hải quan nói riêng và hoạt động XNK nói chung. Do đó, tại các Cục Hải quan địa phương cần hình thành Tổ tư vấn Hải quan - Doanh nghiệp chịu trách nhiệm tham vấn cộng đồng doanh nghiệp và các bên liên quan; Chỉ định đầu mối liên lạc giữa cơ quan Hải quan với doanh nghiệp và các bên liên quan. Đồng thời công khai địa chỉ liên lạc của mỗi bên, thường xuyên cập nhật, bổ sung thông tin; thiết lập kênh thông tin phản hồi kết quả tham vấn cho các bên liên quan dưới hình thức báo cáo tham vấn và thông tin qua đường công văn, email, internet… Ngoài ra, vai trò của các Hiệp hội doanh nghiệp cũng cần được nâng cao hơn thông qua việc tổng hợp, phân tích, sàng lọc thông tin từ doanh nghiệp thành viên; kiến nghị, đề xuất các giải pháp tổng thể; chủ động lập kế hoạch tham vấn với cơ quan Hải quan…

Trong thời gian tới, quan hệ đối tác hải quan - Doanh nghiệp hướng tới thực hiện bốn mục tiêu cốt lõi.

Thứ nhất, thực hiện nghiêm chỉnh các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Nhà nước trong thời gian tới về phát triển đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.

Thứ hai, thúc đẩy và tạo điều kiện cho hoạt động thương mại cũng như hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu của cộng đồng doanh nghiệp được bình đẳng, lành mạnh, tuân thủ pháp luật về hải quan.

Thứ ba, hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp thực thi đúng quy định của pháp luật về hải quan, hạn chế và ngăn ngừa vi phạm pháp luật hải quan.

Bốn là, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hải quan, minh bạch hóa hoạt động hải quan và nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan…/.

Tags:

Tin khác: