Tin hoạt động Hải quan điện tử

Hướng dẫn quản lý trị giá tính thuế khi thực hiện thủ tục hải quan điện tử

Ngày 2/1/2013, Tổng cục Hải quan đã có công văn chỉ đạo để thống nhất việc quản lý trị giá tính thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu khi triển khai thực hiện Nghị định 87/2012/NĐ-CP và Thông tư 196/2012/TT-BTC.

 

Theo đó, Tổng cục yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo phòng quản lý rủi ro hoặc đơn vị được giao làm công tác quản lý rủi ro phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, phân tích, đánh giá xây dựng và áp dụng tiêu chí phân tích cấp Cục, đảm bảo luồng hàng hoá đúng đối tượng quản lý rủi ro về giá.

Đối với hàng hoá thuộc luồng Xanh, phân công cán bộ phúc tập tại các Chi cục thực hiện xác định nghi vấn và cập nhật xác định trị giá trên hệ thống GTT01 trong ngày đăng ký tờ khai hải quan hoặc ngày hôm sau liền kế với ngày đăng ký tờ khai. Việc kiểm tra trị giá thực hiện theo quy định tại Thông tư 205/2010/TT-BTC.

Khi kiểm tra trị giá các tờ khai luồng Xanh, trường hợp có nghi vấn gian lận thương mại qua giá, công chức thừa hành thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan chuyển thông tin cụ thể về dấu hiệu, nội dung nghi ngờ cho các bộ phận, đơn vị làm công tác quản lý rủi ro, điều tra chống buôn lậu, kiểm tra sau thông quan của chi cục để tiến hành các biện pháp nghiệp vụ tiếp theo. Trường hợp phát hiện hoặc có đủ cơ sở xác định lô hàng gian lận thương mại qua giá, công chức thừa hành thông qua hệ thống đề xuất lãnh đạo Chi cục can thiệp đột xuất đối với lô hàng.

Các nội dung khác về trị giá, thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 205/2010/TT-BTC

Tags: